Privacyverklaring AVG
Deze privacyverklaring is van BeBu Bewindvoering BV. (hierna BeBu). BeBu is gevestigd in Kerkrade aan de Akerstraat 67. Het correspondentieadres is postbus 65, 6400 AB Heerlen. Het Kamer van Koophandelnummer van BeBu Bewindvoering BV. is: 52343952.

BeBu is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring geeft inzicht ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Welke gegevens er worden verzameld en welke rechten betrokkenen hebben.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens binnen BeBu:
 • Toestemming van betrokkene is verkregen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens worden verwerkt om zorg te dragen voor de financiën van de betrokkenen. Dit gaat gepaard met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. BeBu verstrekt geen gegevens aan derden.

Overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens kinderen
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummers
 • Gegevens over de inkomen en uitgaven
 • Gegevens over de schulden

Rechten van betrokkenen
Het inzien van persoonsgegevens is een recht van de betrokkene. Een verzoek hiertoe kan verzonden worden naar info@be-bu.nl. Daarbij mogen zij ook gegevens corrigeren of laten verwijderen. Verder mogen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking of de verwerking laten intrekken.

Beveiliging van de persoonsgegevens

BeBu neemt passende maatregelen om verlies, misbruik of andere ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Er wordt bijv. gebruik gemaakt van een wachtwoord bij de toegang van elektronische systemen en hebben alleen bevoegde personeelsleden toegang tot de persoonsgegevens van betrokkenen.

Bewaartermijnen

BeBu bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te behalen.
Mochten er van uw kant nog vragen en of opmerkingen zijn dan vernemen wij graag van u.