Algemene Voorwaarden

Mededeling

In verband met de feestdagen en cursus zijn de openingstijden van ons kantoor gewijzigd op onderstaande dagen:
- vrijdag 14 december hele dag gesloten
- maandag 24 december gesloten vanaf 12.00u
- dinsdag 25 december hele dag gesloten
- woensdag 26 december hele dag gesloten
- maandag 31 december gesloten vanaf 12.00u
- dinsdag 1 januari hele dag gesloten

wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
team be-bu

Algemene voorwaarden Be-Bu B.V.

1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de alle werkzaamheden en overeenkomsten tussen Be-Bu B.V. en opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk adequaat te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig en regelmatig alle relevante documenten en gegevens die Be-Bu B.V. nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor hulppersonen van de opdrachtgever, die door de opdrachtgever worden ingeschakeld. Eerst indien en zodra de benodigde documenten zijn verstrekt, zal de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangen.

3. Het betrekken van derden bij de uitvoering van de opdracht
Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door Be-Bu B.V. geschiedt uitsluitend in onderling overleg, doch hier heeft te gelden dat onderhavige algemene voorwaarden ook op hen van toepassing zijn.

4. Tarieven en kosten van de opdracht
Het honorarium wordt een en ander overeenkomstig vigerende regelgeving separaat met de opdrachtgever overeengekomen en vastgelegd in een kantoorovereenkomst, welke door partijen zullen worden ondertekend. Voor zover de gemaakte kosten in het honorarium niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk in rekening worden gebracht. De BTW wordt over alle door de opdrachtgever aan Be-Bu B.V. verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van de tarieven die de Be-Bu B.V. in rekening brengt, wordt tijdig en vooraf kenbaar gemaakt.

5. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium evenals de kosten, worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwegen blijft, kan Be-Bu B.V. haar werkzaamheden opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk.

6. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en de medewerking van derden, uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeenkomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Be-Bu B.V. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk berichten. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever onderscheidenlijk derden, zal Stichting Bewindvoering hiervoor niet aansprakelijk zijn. De opdrachtgever aanvaardt alsdan een vertraging in de uitvoering van de opdracht.

7. Duur van de opdracht
De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van Be-Bu B.V., wordt beïnvloed door allerlei (externe) factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Be-Bu B.V. verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door de opdrachtgever respectievelijk derden van wie de stichting afhankelijk is. Be-Bu B.V. kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

8. Vertrouwelijkheid
Be-Bu B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. Be-Bu B.V. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Be-Bu B.V. aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Be-Bu B.V., zijn werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van Be-Bu B.V. ter beschikking stellen.

9. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Be-Bu B.V. is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps)aansprakelijkheidverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat als gevolg van de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

10. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Be-Bu B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, meer in het bijzonder de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

11. Geschillenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen opdrachtgever en Be-Bu B.V. in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen slechts worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Maastricht.

12. Bezwaren- en Klachtenregelement
Klik hier om het Bezwaren- en Klachtenregelement te downloaden.

Mei 2011
Download nu het aanvraagformulier Download

Bereikbaarheid

van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur zijn wij bereikbaar op: Tel 045-5790190

 

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier proberen wij altijd binnen 24 uur te reageren!

Aangesloten bij:

Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders
Nederlandse Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers

Wij zijn avg-proof
Meer weten?